znanstveni svetnik

izredni profesor

Telefon:
05/ 700 19 15
Faks:
05/ 700 19 99
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost

Leta 1995 je zaključil doktorski študij, leta 1996 pa zagovarjal doktorsko tezo z naslovom Vpliv sedimentoloških lastnosti karbonatnih kamnin  v prežeti coni na razvoj jamskih rovov (Velika dolina, Škocjanske jame). Glavno področje njegovega raziskovalnega dela so stratigrafske, litopetrološke in mikrotektonske raziskave kraških področji, selektivna korozija in erozija karbonatov ter študij speleogeneze kraških jam, kot dela prevodnega sistema kraškega vodonosnika. Ves čas uspešno vodi ali je član mednarodnih raziskovalnih programov s hrvaškimi, ameriškimi, kubanskimi, japonskimi, ruskimi, poljskimi, švicarskimi, iranskimi, nemškimi, italijanskimi, slovaškimi, turškimi, češkimi, kitajskimi, francoskimi, avstralskimi, vietnamskimi, maroškimi, španskimi, brazilskimi, krasoslovci Združenih arabskih emiratov in drugimi. Od leta 1995 podrobno raziskuje južnokitajski kras. Sodeluje in vodi projekte načrtovanja in gradnje na krasu ter njegovi zaščiti. Že petindvajset let je vključen v načrtovanje in krasoslovni nadzor izgradnje avtocest in železnic.

Druga dejavnost                       

Direktor Doktorskega študijskega programa Krasoslovje na Fakulteti za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici.

Predstojnik Krasoslovnega študijskega središča Unesca (UNESCO Chair on Karst Education).

Sodelavec Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, odbora Mednarodnega programa za vede o Zemlji UNESCO IGGP.

So-ustanovitelj, član izvršnega odbora in član znanstveno-svetovalnega odbora Mednarodnega središča za raziskovanje krasa Junanske univerze in Krasoslovnega laboratorija (Yunnan International Karst Environmental Laboratory), Kunming, Junan, Kitajska.

Aktivni soustvarjalec vpisa t. i. »kamnitih gozdov«, visokih kraških škrapelj na jugu Kitajske, na Unescov Seznam svetovne naravne dediščine (South China Karst).

Prvi slovenski sovodja enega od globalnih UNESCO IGCP projektov (UNESCO IGCP projekt št. 598 z naslovom Okoljske spremembe in trajnostnost kraških sistemov: odnos do klimatskih sprememb in vpliv človeka).

Urednik temeljne slovenske krasoslovne knjige Kras v Sloveniji v prostoru in času.

Soustanovitelj prvega dodiplomskega študijskega programa krasoslovja v Sloveniji ter soustanovitelj edinega doktorskega študija krasoslovja v mednarodnih razmerah.

Predavatelj na visokošolskih ustanovah:

  • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, Nova Gorica,
  • Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper,
  • Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, Nova Gorica,
  • Visoka poslovna šola ERUDIO, Visoka šola za trajnostni turizem, Ljubljana.

 

Vodja aplikativnih projektov: vključen v več kot 80 aplikativnih projektov, v več kot polovici je bil njihov projektni vodja.

Članstvo v uredniških odborih in združenjih:

  • Acta carsologica, tematska, Postojna, Slovenija,
  • Karst Development, Szombathely, Madžarska,
  • Geologia Croatica, Zagreb, Hrvaška,
  • med drugim član Krasoslovne komisije Mednarodne geografske zveze IGU (International Geographical Union - Karst Commission), član Komisije za hidrogeologijo in speleogenezo Mednarodne speleološke zveze (International Union of Speleologists - Commission on karst, hydrogeology and speleogenesis), član Mednarodne krasoslovne akademije, član Inštituta za izobraževanje in raziskave iz Aten (Athens Institute for Education and Research), Grčija.

 

Izbrane publikacije

Znanstveni članki iz zadnjega obdobja:

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, OTONIČAR, Bojan, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša, ZUPAN HAJNA, Nadja. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. V: TROFIMOVA, Elena (ur.), SALOMON, Jean-Nöel (ur.). Preserving karst environments and karst caves : karst dynamics, environments, usage and restauration : towards an international karst preservation system, (Zeitschrift für Geomorphologie, ISSN 0372-8854, ISSN 0044-2798, Supplementband, N. F., vol. 60, suppl. issue 2). [S. l.]: Borntraeger Science Publishers, 2016, str. 293-318. https://www.schweizerbart. de/papers/zfg_suppl/detail/60/86496/ Development_challenges_in_karst_regions_sustainable_land_use_planning _in_the_karst_of_ Slovenia, doi: 10.1127/zfg_suppl/2016/00309. [COBISS.SI-ID 40073261]

MIHEVC, Andrej (avtor, fotograf), GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOZEL, Peter, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja (avtor, fotograf). Karst in Slovenia. Boletín geológico y minero, ISSN 0366-0176, Jan.-Mar. 2016, vol. 127, iss. 1, str. 79-97, ilustr. http://www.igme.es/boletin/2016/127_1/BG_127-1_Art-6.pdf. [COBISS.SI-ID 39886637]

GUTIÉRREZ DOMECH, Roberto, KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Felo Pérez Mogote (Viñales, Pinar del Río, Cuba) : typical shaping of rock surface below dense tropical vegetation = Mogota Felo Pérez (Viñales, Pinar del Río, Kuba) : tipično oblikovanje kamnitega površja pod gostim tropskim rastjem. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2015, letn. 44, št. 1, str. 47-57, ilustr. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/680/2028, doi: 10.3986/ac.v44i1.680. [COBISS.SI-ID 38635821]

AL FARRAJ AL KETBI, Asma, SLABE, Tadej, KNEZ, Martin, GABROVŠEK, Franci, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, ZUPAN HAJNA, Nadja. Karst in Ras Al-Khaimah, northern United Arab Emirates = Kras v Ras Al-Khaimahu, severni del Združenih Arabskih Emiratov. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2014, letn. 43, št. 1, str. 23-41, ilustr. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/579/702, doi: 10.3986/ac.v43i1.579. [COBISS.SI-ID 37575469]

KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, ISSN 1866-6280, 2012, vol. 67, iss. 1, str. 273-283, ilustr. http://www.springerlink.com/content/4642p108l3xv8351/, doi: 10.1007/s12665-011-1506-x. [COBISS.SI-ID 34280749]

KNEZ, Martin (avtor, fotograf), LIU, Hong, SLABE, Tadej (avtor, fotograf). Major stone forest, litomorphogenesis and development of typical shilin (Yunnan, China) = Osrednji kamniti gozd; kamnina, skalni relief in razvoj značilnega šilina (Junan, Kitajska) : photo M. Knez, T. Slabe. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2012, letn. 41, št. 2/3, str. 205-218, ilustr. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/558, [COBISS.SI-ID 35117101]

DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej, PAHOR, Marko, PRELOVŠEK, Mitja, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej. Preliminary study for the adaptation of the "Heaven's Cave" for tourist purposes (Phong Nha-Ke Bang National Park, Vietnam) = Predhodna študija za turistično ureditev Nebeške jame (Narodni park Phong Nha-Ke Bang, Vietnam). Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2012, letn. 41, št. 1, str. 115-127, ilustr. http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/52, [COBISS.SI-ID 34581805]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, PANISSET TRAVASSOS, Luiz Eduardo. Karren on laminar calcarenitic rock of Lagoa Santa (Minas Gerais, Brazil) = Škraplje na laminarnem kalkarenitu Lagoe Sante (Minas Gerais, Brazilija). Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2011, letn. 40, št. 2, str. 357-367, ilustr. http://carsologica.zrc-sazu.si/downloads/402/Knez-et-al.pdf. [COBISS.SI-ID 33244973]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Karren of Mushroom Mountain (Junzi Shan) in the Eastern Yunnan Ridge, Yunnan, China : karstological and tourist attraction. Acta geologica sinica, ISSN 1000-9515, 2010, vol. 84, issue 2, str. 424-431, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1755-6724.2010.00203.x/full, [COBISS.SI-ID 31325741]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. The largest karst caves discovered in a tunnel during motorway construction in Slovenia's Classical Karst (Kras). Environmental geology, ISSN 0943-0105. [Tiskana izd.], 2008, letn. 54, št. 4, str. 711-718, ilustr., doi: 10.1007/s00254-007-0840-5. [COBISS.SI-ID 27997485]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin : the formation of stone forests in various rock types (Lunan, Yunnan, China). Acta geologica sinica, ISSN 1000-9515, 2007, vol. 81, no. 1, str. 148-157, ilustr. http://www.geojournals.cn/dzxben/ ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20070119, [COBISS.SI-ID 26516269]

 

Poglavja v knjigah

KNEZ, Martin, HONG, L., SLABE, Tadej. Stripped karen on Snake Mountain above Kunming (Yunnan, China). V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems, (Environmental Earth Sciences, ISSN 1866-6280, vol. 1). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2015, str. 589-597, ilustr. [COBISS.SI-ID 37757229]

KNEZ, Martin. Geološke značilnosti župnije Dobrova. V: DOLINAR, Janez (ur.). Marija v leščevju : Dobrova pri Ljubljani. Ljubljana: Salve, 2015, str. 39-60, ilustr. [COBISS.SI-ID 39326253]

KNEZ, Martin, PRELOVŠEK, Mitja. The geological setting of Križna jama. V: PACHER, Martina (ur.), POHAR, Vida (ur.), RABEDER, Gernot (ur.). Križna jama : palaeontology, zoology and geology of Križna jama in Slovenia, (Mitteilungen der Kommission für Quartärforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 21, = vol. 21). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, cop. 2014, str. 15-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 37576237]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Stone forests and their rock relief. V: SHRODER, John F. (ur.). Treatise on geomorphology. 1st ed. San Diego: Academic Press: Elsevier, 2013, vol. 6, str. 139-156, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-374739-6.00124-X, doi: 10.1016/978-0-12-374739-6.00124-X. [COBISS.SI-ID 35476781]

KNEZ, Martin, KRANJC, Andrej. Kras = Karst. V: PLENIČAR, Mario (ur.), OGORELEC, Bojan (ur.), NOVAK, Matevž (ur.). Geologija Slovenije = The geology of Slovenia. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2009, str. 563-574, ilustr. [COBISS.SI-ID 32258093]

KNEZ, Martin. Geologic characteristics of the Kras plateau. V: URUSHIBARA-YOSHINO, Kazuko (ur.). Changing social conditions and their impacts on the geoecology : transhumance regions of Romania and Slovenia : Grant-in Aid for Scientific Research (B), 2003-2005. Tokyo: Department of Geography, Hosei University, 2006, str. 133-147, ilustr. [COBISS.SI-ID 25404461]

KNEZ, Martin. Geološke razmere v katastrskih občinah Divača, Volčji Grad in Račice kot eden temeljev za način izrabe prostora = Geological conditions in the cadastral municipalities of Divača, Volčji Grad and Račice as one of the essential elements determining land use. V: MIHEVC, Andrej (ur.). Kras : voda in življenje v kamniti pokrajini = water and life in a rocky landscape, (Projekt Aquadapt). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005, str. 29-36, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 24609069]

KNEZ, Martin, ŠEBELA, Stanka, GABROVŠEK, Franci. Geološke osnove ter jame, Geološke razmere na področju Udin boršta, Tektonski položaj Udin boršta, Jame v Udin borštu. V: KRANJC, Andrej (ur.). Kraške kulturne pokrajine : edinstveni odnos med človekom in kraškim svetom = Karstic cultural landscapes = architecture of a unique relationship people - territory, Udin boršt. Montebelluna: Museo di Storia Naturale e Archeologia, 2005, str. 9-24, ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 24570413]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Caves and sinkholes in motorway construction, Slovenia : case study 3. V: WALTHAM, Tony, BELL, Fred, CULSHAW, Martin. Sinkholes and subsidence : karst and cavernous rocks in engineering and construction, (Springer-Praxis books in geophysical sciences). Berlin [etc.]: Springer: Praxis, cop. 2005, str. 283-288, ilustr. [COBISS.SI-ID 23421741]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Highways on karst. V: GUNN, John (ur.). Encyclopedia of caves and karst science. New York; London: Fitzroy Dearborn, 2004, str. 419-420, ilustr. [COBISS.SI-ID 21899565]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithologic and morphological properties and rock relief of the Lunan stone forest. V: GABROVŠEK, Franci (ur.). Evolution of karst: from prekarst to cessation, (Carsologica, [1]). Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2002, str. 259-266, ilustr. [COBISS.SI-ID 19979821]

KNEZ, Martin. Kamnine na krasu, Terciar. V: LIKAR, Vojislav (ur.), et al. Kras : pokrajina, življenje, ljudje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 1999, str. 25-41, ilustr. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/304, [COBISS.SI-ID 13580333]

KNEZ, Martin. Karst cave development from the bedding-plane point of view (Skocjanske Jame Caves, Slovenia). V: DOAXIAN, Yuan (ur.). Proceedings of the 30th International geological congress, Beijing, China, 4-14 august 1996. Vol. 24, Environmental geology. Utrecht: VSP, 1997, str. 86-105. [COBISS.SI-ID 5833773]

KNEZ, Martin. The Tertiary. V: KRANJC, Andrej (ur.), KRANJC, Andrej. Kras : Slovene classical karst. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, 1997, str. 34-41, ilustr. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/305, [COBISS.SI-ID 5697325]

                   

Knjige, nastale z idejno zasnovo, znanstvenim prispevkom in uredniškim delom

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej, GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KRANJC, Andrej, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, BOSÁK, Pavel, PRUNER, Petr, LIU, Hong, KNEZ, Martin (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Cave exploration in Slovenia : discovering over 350 new caves during motorway construction on classical karst, (Cave and karst systems of the world). Cham: Springer, cop. 2016. XIII, 324 str., ilustr. ISBN 978-3-319-21203-6. ISBN 978-3-319-21202-9. http://www.springer.com/gp/book/9783319212029, doi: 10.1007/978-3-319-21203-6. [COBISS.SI-ID 39082541]

GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, OTONIČAR, Bojan, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka (avtor, urednik), PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej (avtor, urednik), ŠEBELA, Stanka (avtor, urednik), TURK, Janez, ZUPAN HAJNA, Nadja. The Beka-Ocizla cave system : karstological railway planning in Slovenia, (Cave and karst systems of the world). Cham [etc.]: Springer, cop. 2015. X, 102 str., ilustr., zvd. ISBN 978-3-319-04455-2. ISBN 978-3-319-04456-9, doi: 10.1007/978-3-319-04456-9. [COBISS.SI-ID 56041570]

CULVER, David C., DEBEVEC, Bogdan, KNEZ, Martin, KOVAČIČ, Gregor, KRANJC, Andrej, MULEC, Janez, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SEMEJA, Aleš, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 2, Gradnja, turizem, ekologija, varovanje = Karstology and development challenges on karst. 2, Construction, tourism, ecology, protection, (Carsologica, 14). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2012. 199 str., ilustr. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/926, ISBN 978-961-254-340-2. [COBISS.SI-ID 259195648]

KNEZ, Martin (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu. 1, Voda = Karstology and development challenges on karst. 1, Water, (Carsologica, 13). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2011. 167 str., ilustr. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/309, ISBN 978-961-254-334-1. [COBISS.SI-ID 258948608]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Shilin - the formation of stone forests in various rock. V: KNEZ, Martin (ur.), LIU, Hong (ur.), SLABE, Tadej (ur.). South China karst II, (Carsologica, 12). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC publishing, 2011, str. 35-48, ilustr. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/718, [COBISS.SI-ID 32448813]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Lithological characteristics, shape and rock relief of the Lunan stone forest. V: GINÉS, Ángel (ur.), et al. Karst rock features : karren sculpturing, (Carsologica, 9). Ljubljana: Založba ZRC: = ZRC Publishing, 2009, str. 439-452, ilustr. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/278, [COBISS.SI-ID 30962477]

KNEZ, Martin, SLABE, Tadej. Krasoslovna spremljava gradnje, raziskave ter načrtovanja avtocest prek slovenskega krasa. V: KNEZ, Martin (ur.), SLABE, Tadej (ur.). Kraški pojavi, razkriti med gradnjo slovenskih avtocest, (Carsologica, 7). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, str. 9-22, ilustr., zvd. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/310, [COBISS.SI-ID 27570477]

GAMS, Ivan (avtor), KNEZ, Martin (urednik). Kras v Sloveniji v prostoru in času. 2. pregledana izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 515 str., ilustr. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/307, ISBN 961-6500-46-5. [COBISS.SI-ID 214527488]

GAMS, Ivan (avtor), KNEZ, Martin (urednik). Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 516 str., ilustr., zvd. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/V07, ISBN 961-6358-91-X. [COBISS.SI-ID 124733440]

KNEZ, Martin. Lithologic properties of the three Lunan stone forest (Shilin, Naigu and Lao Hei Gin). V: CHEN, Xiaoping, et al. South China karst I, (Zbirka ZRC, 19). Ljubljana: Založba ZRC, 1998, str. 30-43, ilustr. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/717, [COBISS.SI-ID 9778221]

KNEZ, Martin. Vpliv lezik na razvoj kraških jam : (primer Velike doline, Škocjanske jame), (Zbirka ZRC, 14). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1996. 186 str., ilustr.

http://zalozba.zrc-sazu.si/p/839, ISBN 961-6182-12-9. [COBISS.SI-ID 60293888]

 

V sistemu COBISS ima navedenih prek 500 enot.

Vse publikacije (COBISS) >>

Ključne besede

geologija krasa • selektivna korozija in erozija karbonatov • proučevanje kraškega površja in jam • razvojni izzivi na krasu 

Priznanja in nagrade

študentska Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1989, za posebno raziskovalno nalogo) • Friendship with Yunnan Award (2003, član skupine) • ameriška nagrada Združenja ameriških krasoslovcev (2007, član skupine) • priznanje Geografske zveze Združenih arabskih emiratov (2016, član skupine)